ฝ่ายอำนวยการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] ห้องติดต่อ-สอบถาม
สำหรับติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆ
ฝ่ายบริหาร
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] ผู้อำนวยการกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายอรุณ ส่องแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายสุรศักดิ์ สถาวร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายเชิดศักดิ์ สมศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูธนวัติ ปาณะวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูประจวบ เอื้อสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูปรีดา โพธิ์ทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูสมบัติ อุ่นทวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอังคณา โสดาจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูสายัน โสดาจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูดรรชนี ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูไวยกรณ์ พรมจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอุบลวรรณ ไท้ทอง
ตำแหน่ง ครู
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวิชาญ ดาผา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูไพบูลย์ ปาสาจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูยุทธนา บุปผาพวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูสุนทร หอมนวล
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูไพรี พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูเจริญ พละบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูสาคร พวงแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูบรรธนา ศรีสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูนพรัตน์ แจงธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูชนาภัทร ขาวสะอาด
ตำแหน่ง ครู
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูเพ็ญพิวรรณ แจ้งจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูดรุณี โทนผุย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูศุภวรรณ ระหงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูประทิน อาภรณ์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอุทัยวรรณ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูจุรีรัตน์ เวทางคบวร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอัมพร พละบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูนันทนา พลราษฏร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูนาดา พรมลาย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูกชณัช ไชยขาว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูศุภวิชญ์ ปามุทา
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาไทย
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูภัทรวดี ตลอดพงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูภาวิณี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูพัชรา กันยะกาญจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูฉวีวรรณ ไท้ทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูสุชาดา ทองอาสน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวารี จอมเกาะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวิชิต พามาดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูนิตยา โพธิ์ทา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูจินตนา เรืองสา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูทัศนีย์ ชลกาญจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูเพิ่มศรี ปลาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูฉลาด ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูมรกต สุตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูพัชนี พามาดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูจิระประภา กนกวันชัยกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูเยาวภา จันสุตะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูชานนท์ กนกวันชัยกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูประยุทธ เชื้อหงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูธนัฏฐา เอื้อสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอนุรัตน์ เบ้าทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูนันทวัน สองศร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูมณีรัตน์ สายราช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูประกาศิต ศรีสะอาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูบัวพันธ์ หลาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูอรดี อินทร์โทน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูจารุพรรณ อมรวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูชานนท์ ราชกรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวีระพร เสนาวัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวราวุธ สว่างสุรีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูโกวิทย์ งามภักดีกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูมนัญญา พุทธปอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] คุณครูวิไลวรรณ คุณมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวพิสมัย หลายภา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายพยนต์ อยู่คง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายพิชิตชัยชาญ วรรณบุตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูพิเศษ/อัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(งบเขตฯ)
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวกิตินันท์ วงศ์ตรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวชลลดา ทับสีรัก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวดวงฤดี จันทะโคตร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางยุภาพร พามา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายณัฐพล ราชตรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นางสาวเอื้องฟ้า ศรีธรรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(งบเขตฯ)