กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) 48
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ(SMTE) 62
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ม สอวน (ดาราศาสตร์) ม.ต้น 59
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 10 มิ.ย.2561 59
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 9 มิ.ย.2561 65
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 76
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 7 มิถุนายน 2561 88
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 268/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 269/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 32
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 45
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561 117
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระอาจารย์...เจ้าอธิการอนุศักดิ์ ปัญญาวุฑโฒ ......มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 พ.ค. 2561 50
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 74
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ม.ต.ก. ครบรอบ 50 ปี 17 พ.ค. 2561 90
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 149/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 152
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่194/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม2561 83
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1161
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1546
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 150/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน2561 149
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) 346
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 166
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 269
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 472
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 160
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เอกสารแผนงานประเมินโครงการ 182
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (28 ก.พ. 2561) 196
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) 147
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) 196
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวโอเน็ต ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ( 21.02.2561) 129
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและเกียรติบัตรคะแนนดีเด่นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละสายชั้น 171