กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 280/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 318/2562เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน(ประจำคณะสี)ประจำปีการศึกษา 2562 11
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โครงการที่1/ปีการศึกษา 2562...โครงการเตรียมความพร้อมน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 13
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปี62 รอบทั่วไป 485
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Singapore Field Trip 2019 (28-31 March 2019) 93
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติพื้นฐาน(ONET) ปีการศึกษา2560และ2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 114
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดระยอง (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.3/12 และ ม.6/10 19-20 มี.ค. 2562) 59
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 64
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 724
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินจากงานวัดผล สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 221
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 275
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 387
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ 123
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 91
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่วมงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562) 54
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562) 67
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562) 58
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) 95
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าร่วม แข่งขัน TEOC4 (Thailand English Online Contest4) การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 9.02.2562 64
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Post-test) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 (4 ก.พ. 2562) 61
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและใบเกียรติบัตรจากการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 (1 ก.พ. 2562) 66
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( เฉพาะลำดับที่ 1-3) ระดับชั้น ม.1- ม.6 109
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (วันอาทิตย์ที่ 27.01.2562) 99
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากรภายนอก (21 มกราคม 2562) 63
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานที่ รร.สตรีสิริเกศ 18.01.2562 64
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Online ม.2/12 ม.5/10 ม.6/10 58
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นิเทศภายในสถานศึกษา (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต.ก.) 46
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) 73
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 63