กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 53
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มหกรรมเปิดโลกวิชาการ...มัธยมตระการพืชผล...สู่สากล 4 กันยายน 2561 88
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561 80
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 40
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และม.4 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 95
งานแนะแนว
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] พระไสว สิรินาโค มอบทุนการศึกษา (2 สิงหาคม 2561) 39
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบเข็มปฏิญาณตน บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 (1 สิงหาคม 2561) 52
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 557/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม2561 49
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 556/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม2561 49
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) 90
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ(SMTE) 120
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ม สอวน (ดาราศาสตร์) ม.ต้น 90
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 10 มิ.ย.2561 86
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 9 มิ.ย.2561 86
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 103
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 7 มิถุนายน 2561 123
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 268/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน2561 67
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 269/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 55
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 68
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561 170
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระอาจารย์...เจ้าอธิการอนุศักดิ์ ปัญญาวุฑโฒ ......มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 พ.ค. 2561 65
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 95
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ม.ต.ก. ครบรอบ 50 ปี 17 พ.ค. 2561 116
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 149/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 169
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่194/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม2561 96
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1216
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1586
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 150/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน2561 165
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) 372
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 195