ข่าวประชาสัมพันธ์: เสวนาสภากาแฟยามเช้า อำเภอตระการพืชผล ครัเสวนาสภากาแฟยามเช้า  อำเภอตระการพืชผล
ครั้งที่ 4/2555  วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2555
ที่ ศาลาจตุรมุข  บริเวณหนองขุหลุ  อ.ตระการพืชผล

เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555  วเลา  07.00 น. ผอ.ชวลิต  พลราษฎร์ 
ได้ไปร่วมเสวนาสภากาแฟ  ที่  ศาลาจตุรมุข  บริวณหนองขุหลุ อ.ตระการพืชผล  การจัดเสวนาครังนี้มี ชมรมคนตระการ  เป็นเจ้าภาพ 
โดยมี นายอำเภอสุวัจชัย  สังคพัฒน์  เป็นประธานเสวนา  มีหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้นำชุมชน  องค์กร  พ่อค้า  คหบดี  ร่วมเสวนา
เพื่อ 
ร่วมคิด  ร่วมปรึกษา  ร่วมพัฒนาเมืองตระการ
 


เฮียเอี๋ยว - ชูชัย  พิทักษ์พรพัลลภ 
รองประธานชมรมคนตระการ  กล่าวต้อนรับและแนะนำสมาชิกชมรมคนตระการ


ผอ.ชวลิต  พลราษฎร์ 
นั่งร่วมโต๊ะเสวนา กับ ท่านนายอำเภอสุวัจชัย  สังคพัฒน์


ท่านบำรุง  แก้วจันดี
ผจก. ร.ร.อนุบาลน้องหญิง
นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
คุณทิพวรรณ  ภิญโญธรรมกร
ผจก.ธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล

ท่านธวัชชัย  ภักดีไทย
นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล

คุณวิโรจน์  ศิริภัทราชัย
เลขานุการชมรมคนตระการท่านสุวัจชัย  สังคพัฒน์
นายอำเภอตระการพืชผล  ประธานเสวนา
อติคุณ  ตระการไทย รอง ผอ. ร.ร. ม.ต.ก.
ผู้ดำเนินการเสวนา


ครั้งต่อไป  ที่  5/2555 
ประจำเดือน  มิถุนายน  2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
(สพป. อบ. 2)
  เป็นเจ้าภาพ

***********


ภาพ/ข่าว
โดย
อติคุณ  ตระการไทย
รอง ผอ. ร.ร.มัธยมตระการพืชผล
ผู้ดำเนินการเสวนา
ประสานงาน  โทร. 081 725 1800
http://www.mtk.ac.th - www.mtk.ac.th

พิมพ์หน้านี้
M.T.K.- ICT TEMES
Copyright © 2009 www.mtk.ac.th