หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | หนังสือราชการ| อีเลินนิ่งครู| ภาพนักเรียนทัศนศึกษา| คลิปวีดีโอกิจกรรม| ห้องเกียรติยศ| เผยแพร่ผลงานครู|  ขอขอบพระคุณศิษยเก่า-ศิษย์ปัจจุบันและผู้ใจบุญที่ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าโดยมีวัตถุประสงค์ จัดหาทุนสร้างรั้ว & ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ยอดบริจาค จำนวนเงิน 2,117,405.50 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์)

ติดต่อเรา
Tel : 045 - 481168
Fax : 045 - 482440
mtkspm29@hotmail.com
Hot_Link
สพม. 29สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม