เอกสารเผยแพร่ผลงานคุณครูฉวีวรรณ วู้ดส์
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครู ฉวีวรรณ  วู้ดส์ ชุดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค Numbered Heads Together ด้วยแบบเรียนสองภาษา ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มในเชิงบวก และความพึงพอใจต่อแบบเรียนสองภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แฟ้มประกอบ <๑><๒><๓>
เอกสารเผยแพร่ผลงานคุณครูฉวีวรรณ วู้ดส์
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคุณครู ฉวีวรรณ วู้ดส์ ชุดแบบเรียนสองภาษา ( Bilingual Lesson ) และ แบบฝึกการอ่าน เพื่อพัฒนาการเขียนเรื่อง “พินิจสารอ่านบทกวี วิเคราะห์ภาษาที่ใช้” ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (ท43102 )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูนราธิป ประสมบูรณ์
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คุณครู นราธิป ประสมบูรณ์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา4 (ว.32242) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูประชุมพร ฟองลม
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูประชุมพร ฟองลม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูชานนท์ กนกวันชัยกุล
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คุณครูชานนท์ กนกวันชัยกุล เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานเขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา ง30261 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูจิระประภา กนกวันชัยกุล
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูจิระประภา กนกวันชัยกุล เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูประทิน เสรีรัฐ
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คุณครูประทิน เสรีรัฐ เรื่อง ความหมายและส่วนประกอบของเซลล์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(แฟ้มประกอบ)
เอกสารเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูปรีดา โพธิ์ทา

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คุณครูปรีดา  โพธิ์ทา  เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(แฟ้มประกอบ)

การเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูดรรชนี ศรีธัญญรัตน์
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คุณครูดรรชนี  ศรีธัญญรัตน์   เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(แฟ้มประกอบ)
การเผยแพร่ผลงานชำนาญการพิเศษคุณครูจินตนา เรืองสา
เอกสารผลงานทางวิชาการเรื่องบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ยุโรป วิชาสังคมศึกษาระดับชั้น.มัธยมศึกษาปีที่ 3โดยคุณครูจินตนา เรืองสา ดาว์นโหลด(1)(2)(3)(4)
[ Admin login:ผู้ดูแลระบบ ] [ ผลงานครูทั้งหมด ]