เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29

ลำดับที่
  ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
    จังหวัด       
เว็บไซต์
1
เบ็ญจะมะมหาราช
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.benchama.ac.th
2
นารีนุกูล
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.narinukul.net/
3
ปทุมพิทยาคม
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.pathumpit.ac.th
4
ศรีปทุมพิทยาคาร
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.sripatum.ac.th/
5
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.nongborschool.com/
6
หนองขอนวิทยา
เมือง
อุบลราชธานี
-
7
พระวอพระตาวิทยานุสรณ์
เมือง
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/pww_ubon1/
8
นารีนุกูล 2
เมือง
อุบลราชธานี
ยังไม่มีเว็บไซต์โรงเรียน
9
ประทุมวรราชวิทยา
เมือง
อุบลราชธานี
http://www.ubonsri.net
10
ราชประชานุเคราะห์ 32
เมือง
อุบลราชธานี
ยังไม่มีเว็บไซต์โรงเรียน
11
อุบลปัญญานุกูล
เมือง
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/ubonpanya/ 
12
เขื่องในพิทยาคาร
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://www.knpschool.ac.th/
13
สหธาตุศึกษา
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://sahathat.ac.th
14
ชีทวนวิทยาสามัคคี
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://cheewit.brinkster.net
15
บ้านไทยวิทยาคม
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://www.banthaiwitthayakom.ac.th/  
16
เสียมทองพิทยาคม
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/siamthong/
17
เก่าขามวิทยา
เขื่องใน
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/kaokham/
18
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ม่วงสามสิบ 
อุบลราชธานี
http://www.amphawanwit.ac.th
19
ศรีน้ำคำศึกษา
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
-
20
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
http://phaiyai.ubon1.net/
21
ดงยางวิทยาคม
ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี
http://www.dongyang.ob.tc
22
ดอนมดแดงวิทยาคม
ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
http://www.donmoddang.ac.th
23
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ดอนมดแดง
อุบลราชธานี
http://www.60pansaubon.net
24
กุดข้าวปุ้นวิทยา
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
http://www.kkpschool.ac.th/
25
โนนสวางประชาสรรค์
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
-
26
ขุมคำวิทยาคาร
กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี
http://khumkhamwittayakan.ning.com/
27
เขมราฐพิทยาคม
เขมราฐ
อุบลราชธานี
http://www.kmp.ac.th
28
มัธยมตระการพืชผล
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
http://www.mtk.ac.th
29
สะพือวิทยาคาร
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
http://www.sapuewit.ac.th/
30
โนนกุงวิทยาคม
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
http://www.nonkung.ac.th/
31
เกษมสีมาวิทยาคาร
ตระการพืชผล
อุบลราชธานี
http://kasemsima.ning.com
32
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี
http://www.phosai.ac.th/
33
พังเคนพิทยา
นาตาล
อุบลราชธานี
http://www.pangkenpittaya.ac.th
34
พะลานวิทยาคม
นาตาล
อุบลราชธานี
-
35
โขงเจียมวิทยาคม
โขงเจียม
อุบลราชธานี
http://www.kchv.ac.th/
36
ตาลสุมพัฒนา
ตาลสุม
อุบลราชธานี
http://www.tansum.ac.th
37
เชียงแก้วพิทยาคม
ตาลสุม
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/chiangkaew/
38
อ่างศิลา
พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
http://118.175.14.180/
39
ศรีเมืองวิทยาคาร
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
http://www.simuang.ac.th/
40
เอือดใหญ่พิทยา
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
http://www.auedyai.ac.th/
41
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
http://school.obec.go.th/namthangpit/
42
สิรินธรวิทยานุสรณ์
สิรินธร
อุบลราชธานี
http://www.sirinthornvith.ac.th
43
ลือคำหาญวารินชำราบ
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
http://www.lukhamhan.ac.th
44
ห้วยขะยุงวิทยา
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
http://www.hky.ac.th
45
วารินชำราบ
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
http://www.warin.ac.th
46
วิจิตราพิทยา
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
http://vp.doubleclickspace.com
47
สำโรงวิทยาคาร
สำโรง
อุบลราชธานี
http://www.somrongwit.ac.th
48
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
สำโรง
อุบลราชธานี
http://www.ksks.ac.th/
49
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
นาเยีย
อุบลราชธานี
-
50
สว่างวีระวงศ์
สว่างวีระวงศ์
อุบลราชธานี
http://www.swws.in.th/
51
เดชอุดม
เดชอุดม
อุบลราชธานี
http://www.detudom.ac.th/
52
นาส่วงวิทยา
เดชอุดม
อุบลราชธานี
http://www.ns-wit.ac.th
53
นากระแซงศึกษา
เดชอุดม
อุบลราชธานี
http://www.nkc.ac.th/
54
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
เดชอุดม
อุบลราชธานี
http://www.thaphosri.ac.th
55
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
เดชอุดม
อุบลราชธานี
http://www.ttyw.ac.th
56
นาจะหลวย
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
http://www.nl.ac.th
57
ดงสว่างวิทยา
นาจะหลวย
อุบลราชธานี
http://www.dongsawang.ac.th/
58
น้ำยืนวิทยา
น้ำยืน
อุบลราชธานี
http://www.norwor.com
59
โดมประดิษฐ์วิทยา
น้ำยืน
อุบลราชธานี
http://www.dompraditwithaya.ac.th
60
บุณฑริกวิทยาคาร
บุณฑริก
อุบลราชธานี
http://www.btvit.ac.th
61
นาโพธิ์วิทยา
บุณฑริก
อุบลราชธานี
http://www.naphowittaya.ac.th/
62
ทุ่งศรีอุดม
ทุ่งศรีอุดม
อุบลราชธานี
http://www.tsudom.net/
63
อำนาจเจริญ
เมือง
อำนาจเจริญ
http://www.anc.ac.th
64
คึมใหญ่วิทยา
เมือง
อำนาจเจริญ
http://www.khuem.ac.th/
65
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
เมือง
อำนาจเจริญ
http://www.plakhaowittayanuson.com/
66
น้ำปลีกศึกษา
เมือง
อำนาจเจริญ
-
67
นาวังวิทยา
เมือง
อำนาจเจริญ
-
68
นาจิกพิทยาคม
เมือง
อำนาจเจริญ
http://school.obec.go.th/najig/
69
นายมวิทยาคาร
เมือง
อำนาจเจริญ
http://www.nayom.ac.th/
70
สร้างนกทาวิทยาคม
เมือง
อำนาจเจริญ
http://www.sangnoktawit.ac.th
71
อำนาจเจริญ 2
เมือง
อำนาจเจริญ
-
72
ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
เมือง
อำนาจเจริญ
-
73
ชานุมานวิทยาคม
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
http://203.172.138.186/chanu.ac.th/
74
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ชานุมาน
อำนาจเจริญ
http://203.172.138.186/chanu.ac.th/
75
ปทุมราชวงศา
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
http://www.patum.ac.th/
76
ลือวิทยาคม
ปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
http://www.luewit.ac.th/
77
พนาศึกษา
พนา
อำนาจเจริญ
http://202.143.136.2/
78
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
พนา
อำนาจเจริญ
http://www.srikoon.ac.th/
79
เสนางคนิคม
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
http://www.senangkanikhom.ac.th
80
นาเวียงจุลดิศวิทยา
เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ
http://www.njv.ac.th/
81
หัวตะพานวิทยาคม
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
http://www.huataphan.ac.th
82
ศรีเจริญศึกษา
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
-
83
จิกดู่วิทยา
หัวตะพาน
อำนาจเจริญ
http://www.jikdoo.com/
84
ลืออำนาจวิทยาคม
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
http://lueamnat.amnat-ed.go.th/
85
มัธยมแมด
ลืออำนาจ
อำนาจเจริญ
http://wanthaihaikan.com/matthayommad/
 

07-05-2011 Views: 5037