กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งแต่งตั้งคณะครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางการมาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน (19 มีนาคม 2562)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ม.6/10 ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ปีการศึกษา 2562 กับการศึกษาต่อ ระดับมหาวิทยาลัย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับเกียรติบัตร รางวัลงานศิลปหัตถกรรม ที่หน้าเสาธง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัล ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่หน้าเสาธง 27.02.2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับประเมินโรงเรียนพระราชทาน (๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) ผลงานเด่น
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทำสถิติ 2 ปีซ้อน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ ละครจีน ม.ปลาย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คืนสู่เหย้า 50 ปี ม.ต.ก. ( 20 ธันวาคม 2562)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ละครภาษาจีน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ
สารจากท่านผู้อำนวยการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดการพิธีเปิดและรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(โดมเอเนกประสงค์ครบรอบ50ปี)และการจัดงาน"ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า 50 ปี ม.ต.ก"วันที่20ธันวาคม 2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชิงทุนไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่2 ภาคเรียนที่1/2562
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระต่างประเทศ (คุณครูชาวต่างชาติ/คุณครูบรรจุใหม่ภาษาจีน)
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยรรม และบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา