กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ปฏิทินภาระงานวิชาการ 1/2564
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4,5,6
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5 วันทำการ(ฉบับที่10)
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา1-6 หรือเทียบเท่า
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5 วันทำการ(ฉบับที่9)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5 วันทำการ(ฉบับที่8)
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการ ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาค่าใช้จ่าย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covit 19)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5 วันทำการ(ฉบับที่6)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] : ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องปิดเรียนกรณีพิเศษ 5 วันทำการ(ฉบับที่5)
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองตามมาตราการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สังกัด สพม.อบอจ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่อง กำหนดการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 และการงดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องปิดเรียนกรณีพิเศษ8 วันทำการ 27,29-30กรกฏาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผบ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มอีก 5 วันทำการ(19-23กรกฏาคม 2564)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5 วัน(12-16 กรกฎาคม 2564)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ 5 วันทำการ
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุมระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
สารจากท่านผู้อำนวยการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการทุนปั้นหมอ_ห้องเรียนอัจฉริยะ(แพทย์)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2564
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ระเบียบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แยกรายกลุ่ม ก และ กลุ่ม ข
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฎิทินการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น การก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.มัธยมตระการพืชผล สพม.อ.บ.-อ.จ