กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดการเข้าแถวประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โตวิท19
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการปฐมนิเทศแลประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการแสดงเอกสารหลักฐานจบการศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ5)ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี(SMT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง( รอบ 4 )ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง( รอบ 5 )ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ESM)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบที่2)ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบที่3)ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี(SMT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบที่4)ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(ESM)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่องการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ3)ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(รอบ2)ในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องเรียกนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ESM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ESM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิชา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ESM) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนพิเศษวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนพิเศษวิชา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ESM) ปีการศึกษา 2565
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการมาเรียนของนักเรียนในสัปดาห์ที่ 18 - 19(วันที่28 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565)
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ (วันที่21-25 กุมภาพันธ์ 2565)