เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาไทย
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาไทย
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ภาษาไทยกับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ๒๕๖๐ เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
thmtk
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งแล้ว: 30 สิงหาคม 2017 เวลา 15:48 | IP ล็อค

    ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย
โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย และปรากฏผลสำเร็จอย่างงดงามดังนี้
        [COLOR=RED]กิจกรรมที่ ๑   กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย[/COLOR]
                           ชนะเลิศการอ่านตามแนว PASI เด็กหญิงสิริวิภา ปุระมาปัด ครูผู้ฝึกสอน นางสาลิณี   ใยทอน
                          รองชนะเลิศอันดับ ๓ นางสาวจุทาทิพย์ สิงสีทา ครูผู้ฝึกสอน นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์
          [COLOR=RED]กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันคัดลายมือ อำเภอเขมราฐ[/COLOR]
                           รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท เด็กหญิงจณิตดา สีเขียว ครูผู้ฝึกสอน นายภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
          [COLOR=RED]กิจกรรมที่ ๓ งานสัปดาห์หนังสืออุบลราชธานี ครั้งที่ ๙[/COLOR]
          [COLOR=BLUE]รางวัลชนะเลิศ[/COLOR]
                          เรียงความ ม.ต้น ๘๙.๒ คะแนน พร้อมเงินรางวัล ๔๐๐ บาท/คูปองแลกซื้อหนังสือ ๔๐๐ บาท เด็กหญิงณัฐธิดา ทิณโนรส   
                                       ครูผู้ฝึกสอน นางสาลิณี ใยทอน
                                       เขียนเรื่องจากภาพ ม.ปลาย   ๙๒ คะแนน พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท/คูปองแลกซื้อหนังสือ ๘๐๐ บาท
        นางสาวภัทราภรณ์ บุญสังข์ นายโกเมนทร์ ทองหล้า ครูผู้ฝึกสอน นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์ นายภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
        [COLOR=BLUE]รางวัลเหรียญทอง[/COLOR]
                         ๑. หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ๘๔ คะแนน เด็กหญิงณิชกมล แก้วศรี   เด็กหญิงญาณี จูมปู เด็กหญิงเนตรนภา ขันทะมี
                                    ครูผู้ฝึกสอน นางสาวณัฐธิดา เมืองบุญ นางสาวรัญชิดา อาจอินทร์
                         ๒. หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ๘๒.๖๖ คะแนน นายอัศวเดช ไชยมูล นางสาววัชราภรณ์ น้ำสี นางสาวชญานี อันทะราศรี
                                      ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุปราณี สารมิตร นางสาวณัฐธิดา เมืองบุญ
                         ๓. ยุวชนผู้ประกาศข่าว ม.ต้น ๘๔.๓๓ คะแนน เด็กหญิงสตรีรัตน์ นันทะบุตร ครูผู้ฝึกสอน นางสาลิณี ใยทอน
                         ๔. ยุวชนผู้ประกาศข่าว ม.ปลาย ๘๘ คะแนน นางสาวระวิวรรณ อินนา ครูผู้ฝึกสอน นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์
                         ๕. คัดลายมือ ม.๒ ๙๖.๖๗ คะแนน เด็กหญิงจณิตดา สีเขียว ครูผู้ฝึกสอน นายภัคพงศืพิมพ์ไพศาล
                         ๖. คัดลายมือ ม. ๓ ๘๐ คะแนน เด็กหญิงวีรวรรณ หม้อแก้ว ครูผู้ฝึกสอน นางสาลิณี ใยทอน
                         ๗. เรียงความ ม.ปลาย ๘๐ คะแนน นายฉลองลาภ วะนา ครูผู้ฝึกสอน นางพัชรา กันยะกาญจน์
                         ๘. คำคม ม.ต้น ๘๑.๒๕ คะแนน เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วศรี เด็กหญิงญาดา จูมปู
                               ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัญชิดา อาจอินทร์ นางสาวสุปราณี สารมิตร
                        ๙. ขับเสภา ม. ต้น ๘๐.๖๖ คะแนน เด็กหญิงกิตติญาดา สายเนตร ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัญชิดา อาจอินทร์
[COLOR=WHITE]รางวัลเหรียญเงิน[/COLOR]
                        ๑๐. เขียนเรื่องจากภาพ ม.ต้น รางวัลระดับเหรียญทอง     เด็กหญิงศิ ริลักษณ์   เกษางาม    เด็ กหญิงอรทัย    กาลวัน
                          ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกาญจนา   บุญยิ่ง     ;นางสาลิณี    ใยทอน
                        ๑. คัดลายมือ ม.๑ ๗๖ คะแนน เด็กหญิงนาตยา ชาติท้าว ครูผู้ฝึกสอน นางสาวรัญชิดา อาจอินทร์
                        ๒. เขียนตามคำบอก ม.ต้น ๗๔ คะแนน เด็กหญิงพรรณธษา พิเคราะห์ ครูผู้ฝึกสอน นางรัทญาพร ถุรพัฒน์
                        ๓. คำคม ม. ปลาย ๗๕.๘๖ คะแนน นายชัยรัตน์ จรูญแสง นางสาวศิริยากร รูปสูง ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุปราณี สารมิตร
                                     นางสาวณัฐธิดา เมืองบุญ
                      ๔. แต่งกลอน ม. ปลาย ๗๐.๕ คะแนน นางสาวจณานันท์ ขันสี ครูผู้ฝึกสอน นางสุชาดา ทองอาสน์
[COLOR=RED]กิจกรรมที่ ๔ ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐[/COLOR]
                                      ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
                                   ๑. เด็กหญิงจูนรายา โคตรแสงอ่อน ๒. เด็กหญิงอินทิรา วรรณวงษ์ ๓. เด็กหญิงกนกพร โล่ห์คำ
                                                    ครูผู้ฝึกสอน นายภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล

แก้ใขโดย thmtk เมื่อ 14 ตุลาคม 2019 เวลา 23:41


__________________

กลุ่มสาระภาษาไทย
ไปข้างบน มุมมอง thmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย thmtk
 

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6