เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาไทย
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาไทย
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ประกาศผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
thmtk
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งแล้ว: 07 ตุลาคม 2020 เวลา 15:46 | IP ล็อค

                                   ผลการแข่งขันงานมหก รรมความสามารถทางศิ ลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
                                                                                               ระดับเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 2
                                                                                                                ระหว่างวันที่   8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
                                                                                              ณ   โรงเรียนมัธยมตระการพืชผ ล จังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนมัธยมตร ะการพืชผล
                                                                                                                      

1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
                       นาง สา วอรปรีญ า   พลพนา                 ได้รับ&nbs p;  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
                                                                                            กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
                        คร ูผ ู้ สอนนักเรียน   นางสาวกาญจนา  & nbsp;บุญยิ่ง
2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
                      เด็ก หญ ิงทิพาภรณ์&n bsp;  เหล่าศรี         &n bs p;   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  &n bsp;ชนะเลิศ
                                                                                             กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3
                        คร ูผ ู้ สอนนักเรียน   นายภัคพงศ์  &nb sp;พิมพ์ไพศาล
3. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
                      3.1& nbsp;  เด็กหญิงนิภาพรรณ   วรรณวัตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
                                                                                             กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
                      3.2& nbsp;  เด็กหญิงณิชกมล แก้วศรี        ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
                                                                                             กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 - ม.3
                        คร ูผ ู้ สอนนักเรียน   นางสาวรัญชิดา    อาจอินทร์
                                           ;           ;     นางสาวณัฐธิดา  ;  เมืองบุญ
4. การแข่งขันพินิจวรรณคดี
                      นางส าว แพรดาว    ระหงษ์            ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
                                                                                      กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1 - ม.3
                       ครู ผู ้สอนนัก เรียน   นางสาวสาลิณี   ใยทอน
5. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
                      นางส าว ศิริยากร&nbs p;  รูปสูง      &nbs p;      ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับที่ 1
                                                                                      กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
                        คร ูผ ู้ สอนนักเรียน   นางสุปราณี  &nb sp;อันทรินทร์
                                           ;           ;     นางปวีร์นิศา    ;กรินรักษ์
6. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
                      นางส าว ไหมทอง    แสงอ่อน        ;ได้รับรางวั ลระดับเหรียญทอง   
                                                                                         กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6
                       ครู ผู ้สอนนัก เรียน   นายวารี   จอมเกาะ
7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
                       นาง สา วปณิตา& nbsp;  นามวงศ์ษา   &nbs   p;&n bsp;  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  &n bsp;รองชนะเลิศอันดับที่ 2
                                                                                        กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4 - ม.6
                       ครู ผู ้สอนนัก เรียน   นางพัชรา   กันยะกาญจน์
8. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ
                      8.1& nb sp;  นางสาวอารยา   นพศรี   ;  &n bsp;        ได้รับรา งวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
                                                                                             กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
                      8.2& nb sp;  นางสาวนวลหงส์   คำพคุณ &n bsp;   ;    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
                                                                                             กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
                       ครู ผู้สอนนักเรียน   นางพัชรา   กันยะกาญจน์

                                                                                                          

                                                                                                                ภาพกิจกรรม

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                                                                        

แก้ใขโดย thmtk เมื่อ 07 ตุลาคม 2020 เวลา 16:53


__________________

กลุ่มสาระภาษาไทย
ไปข้างบน มุมมอง thmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย thmtk
 

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6