riansu

ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2566

ดูค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2566 ฉบับ PDF คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2563
ดูรายงานฉบับ PDF คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2564
ดูรายงานฉบับ PDF คลิกที่นี่

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2565
ดูรายงานฉบับ PDF คลิกที่นี่

การขอใช้ระบบ smss แจ้งลืมรหัสผ่าน และการสมัครใช้งานใหม่

smss1smss2smss6smss5smss4smss3


แผนผังขั้นตอนการรับหนังสือราชการภายในสพม. อบอจ ในระบบ SMSS

smss1

smss2

smss3

smss4

smss5

smss6

smss7

smss8

smss9

smss10

Templates by Ltheme