จากอดีตถึงปัจจุบัน
ครบรอบ 50 ปี ม.ต.ก.

การแสดงชุดออนซอนตระการพืชผล
ในวันประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รำ 50 ปีโดมอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

วงลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 2019
1 2 3 4 5