riansu

วัฒนธรมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

mtksmart

           ครูและบุคลากรปฏิบัติตามค่านิยม และวัฒนธรรม มีศักยภาพและความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม  โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ มุ่งผลสัมฤทธิ์  ทุ่มเทให้กับการทำงาน  มีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติ   ที่ดีต่อโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณภาพสามารถพัฒนาสูมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลใช้นวัตกรรม MTK Smart Model ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ

M       = Moral                   : มีศีลธรรม

T        = Technology          : การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

K        = Knowledge           : ความรู้

S        = Strategy                : กลยุทธ์

M       = Management         : มีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

A        = Achievement         : ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

R        = Research              : การวิจัย

T        = Teamwork             : มีความมุ่งมั่นทำงานเป็นทีม

          “MTK SMART เก่ง สง่างาม ทันสมัย” มีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครูปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์   มีความมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงเรียนมีการบริหารจัดการในองค์กร โดยใช้กระบวนการ PDCA ตามแผนกลยุทธ์ในการทำงานที่ชัดเจนทุกคนได้รับรู้ ผู้บริหารและผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้ ครู บุคลากรในโรงเรียน และ นักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการองค์ความรู้ บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

Related Articles

Templates by Ltheme